نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
اخبار کتابخانه ها
..
زاهدان:
برگزاری نشست کتاب‌خوان کتابخانه عمومی امام حسین(ع) زاهدان
..
حاجی‌آباد:
برگزاری مسابقه نقاشی «خلیج فارس» در کتابخانه عمومی الزهراء حاجی‌آباد
..
بندرعباس:
مسابقه نقاشی در کتابخانه عمومی علامه طباطبائی بندرعباس
..
فسا:
برنامه های بزرگداشت «روز فسا» در کتابخانه‌های عمومی این شهرستان
..
منجیل:
کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) بازگشایی شد
1394/12/12 چهارشنبه
..
کارشناسان در گفتگو با قدس از نشست‌های کتاب‌خوان می‌گویند؛
قـرار ملاقات عاشقان کتــاب

در نشست‌های کتاب‌خوان درباره کتاب‌های خوب و خواندنی بحث می‌شود.


عبدالله کاردان‌منش، مشــکل کتابخوانی و به عبارت ســاده‌تر کتابنخوانــی در میــان مــردم ایران در چند ســال اخیر خــود را به عنوان یک معضل فرهنگی تمــام عیار به رخ کشیده است. کم نیســتند ناشرانی که در مواجهه بــا چنین معضلی در نهایت و پس از چندین ســال خویشتنداری یا ناچــار به فروش آثار خود به یک نهاد یا کتابفروشــی حتی با 50 درصد تخفیف شده‌اند یا اینکه آثار در انبــار مانــده را روانه کارخانــه تولید خمیر کاغذ کرده انــد.
 
برای مثال چندی قبل بود که در همیــن زمینه انتشــارات تیمورزاده که ناشــر کتاب‌های تخصصی پزشکی است اعلام کرد حجم بسیار زیــادی از آثار خود را به منظور خمیر کردن بــه کارخانــه تولید خمیر کاغــذ فروخته اســت. وضعیت انبارهای ناشــران نیز چیزی بهتر از این نیســت. این روزها به هر کتابفروشی یا انبــار پخش کتاب که ســر می‌زنیم پر اســت از کتاب‌های قدیمی و به فروش نرفتــه‌ای که جــدا از اینکه بخشــی از ســرمایه فرهنگی ایران به شمار می‌رود نشان از درد و زخمی کهنه و مزمن در فضای فرهنگی ایران دارد.

در مواجهه بــا چنین اتفاقــی تاکنون دو پاسخ در رســانه‎های جمعی توسط مســئولان و دســت اندرکاران فرهنگی ارائه شــده است؛ نخست پاسخ‌هایی که حاکی از نبود اثر خوب برای مطالعه در میان انبوه آثار تولیدی در کشــور طی سالهای اخیر است و دیگری دیدگاهی که بر این باور است آثار منتشر شده در کشور راه و روشــی مناسب برای دیده شدن توســط مخاطبان اتخاذ نمی‌کند. به عبارت دیگــر کتاب در ایران مجرای مناســبی برای معرفی و دیده شــدن ندارد.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنــوان یــک مجموعــه فرهنگی که بزرگترین شــبکه کتابخانه‌های عمومی در کشور را در مدیریت خود دارد، طی یک ســال اخیر با اجــرای برنامه‌ای با عنوان «کتاب‌خوان» گامی جدی در رفع معضل اشاره شده برداشته شده است.

به عبارت ســاده‌تر با اجرای این برنامه هم مخاطبان و هم کارمندان کتابخانه‌های عمومــی کشــور در قالب یــک برنامه فرهنگی منظم هــم به معرفی آثار برتر تولید شده در کشور به مخاطبان اقدام کرده‌اند و هم به‌واسطه حضور در نهادی مانند کتابخانه امکان دسترســی به این آثار را فراهم ساخته‌اند.
دوستداران کتاب، از امام جمعه تا دانشجو

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشــور که مبدع این نشست‌ها بوده است در گفتگو با خبرنگار قــدس درباره کمیت و کیفیت برگزاری این سلسله نشست‌ها می‌گوید: از خرداد ماه ســال جاری تاکنون بیش از 900 نشســت کتاب‌خــوان عمومــی، مدرســه‌ای و اختصاصــی در سراســر کشور برگزار شده است، البته اطلاعات کامل و ریز این نشســت‌ها در ســالروز تأســیس نهــاد یعنی دو هفتــه آینده منتشــر خواهد شد. حال اگر حداقل در هــر یک از این نشســت‌ها فقط 50 نفر حضور پیدا کرده باشــند - که البته در بســیاری از نشســت‌ها بیش از صد نفر حضور داشــته‌اند -  45هزار نفر تاکنون در ایــن برنامه حضور داشــته‌اند و اگر در هر نشســت فقط 7 کتاب معرفی شده باشد در مجموع حداقل 6 هزار و 300 کتاب به‌صورت حقیقی یعنی رودرو به مخاطبان معرفی شده و ضمناً 6 هزار 300 نفر کتاب خودشان را به سبک خود به حاضران معرفی کرده‌اند. آیا همین اعداد که تازه حداقلی حساب شــده، بهترین نشانه موفقیت این طرح نیست؟

وی در ادامــه بــا طرح این ســوال که آیا پروســه معرفی این تعداد کتاب در طول 8ماه آن هم در جلســات حضوری توســط مردم، بزرگترین نهضت ترویج کتابخوانــی نبوده اســت؟ می‌گوید: در معرفی این کتاب‌ها تمامی اقشار جامعه مشــارکت کرده‌انــد. در گزارشــی که بزودی منتشــر خواهیم کرد به تفکیک معلوم می‌شــود کــه از امــام جمعه و اســتاندار و فرماندار و نماینده مجلس گرفته تا دانش‌آموز و دانشــجو و استاد دانشگاه تا کتابدار و خانه‌دار و کاسب و طلبه و روشندل و... همه و همه در این معرفی مشارکت کرده‌اند.

مختارپور در پایان نیز به نکته‌ای در این زمینه اشــاره می‌کند که به نوعی چراغ راهی برای این دست نشست‌هاست.

طرحی برگرفته از سبک زندگی رهبر انقلاب

وی می‌گویــد: بســیاری از برنامه‌ها و ســبکِ کاری حقیر که سالهاســت با بیانات و رهنمودهــای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نه فقط به عنوان رهبر انقلاب بلکه یک متفکر، عالم و محقق برجسته دینــی و سیاســی مأنوســم برگرفته از آثــار و ســبک زندگی ایشــان بوده است و انشــاء‌الله خواهد بود.

به گفته مختارپور نشســت‍‌های کتاب‌خوان که تا پایان سال جاری به هزار نشست خواهد رسید در ســال آینده با تغییراتی ادامه خواهد یافت.

در همیــن زمینه محمد اله‌یاری فومنــی معــاون توســعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهــاد کتابخانه‌های عمومی کشــور نیز می‌گوید: یکــی از مطالبات اساسی دبیرکل محترم نهاد کتابخانه‌ها از کتابداران، مطالعه منابع متنوع است.

بر این اســاس تعداد ۱۱۸۹کتابدار در این سلســله نشســت‌ها به ارایه مطلب پرداختند که بیشــترین آمــار در میان اقشار مختلف جامعه است.

اله‌یــاری همچنین دربــاره حوزه های موضوعــی کتاب‌های معرفی شــده در کتاب‌خوان افزود: در این ۳۰۰ نشســت، موضوعاتــی ماننــد: ادبیات (1031 جلد کتاب)، دین ( 686 جلد کتاب)، روان‌شناسی (366 جلد کتاب)، تاریخ (360 جلد کتاب ) و دفاع‌مقدس (280 جلد کتاب ) به ترتیب از پرطرفدارترین حوزه‌های انتخابی شرکت‌کنندگان برای معرفی کتــاب بودند.

اله‌یــاری «دفاع مقــدس» و «ادبیــات» را پرتکرارترین موضوعات انتخابی کتابخوانان دانست و گفت: کتاب‌های «من زنده‌ام»، «دختر شینا»، «پایی که جا ماند»، «خاک‌های نرم کوشــک»، «استاد عشــق»، «دا»، «آن بیست و سه نفر»، «شما که غریبه نیستید»، «شازده کوچولو»، «روی ماه خــدا را ببوس»، «کــوری»، «جاذبه و دافعه علی(ع)» و «دنیای ســوفی» به ترتیب پر تعدادترین آثار ارائه شــده در این مجموعه نشست بودند.

[PageVisit]