فهرست

ادارات كل

اداره كل ترويج كتابخواني و امور فرهنگي / مديركل: هادی آشتيانی

شرح وظایف و مسئولیت های اداره كل ترویج كتابخوانی و امور فرهنگی:

- هماهنگی، هدایت‌ و نظارت بر فعالیت‌های ترویج كتابخوانی ‌و توسعه فعالیت‌های‌فرهنگی كتابخانه‌ها در سطح كشور.

- تعیین اولویت برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها و روشهای انجام‌كار به منظور اجرایی نمودن طرحها و پروژه‌ها.

- ‌گردآوری ‌اطلاعات ‌مراكز و مجامع ‌فرهنگی، كانون‌های ‌ادبی و انجمن‌ها و تشكل‌های نظیر آنها.

- بررسی وضع موجود برنامه‌ها و طرحهای اجرائی در خصوص ترویج و ارتقاء فرهنگ كتابخوانی.

- هدایت و نظارت برفرآیند رصد كردن سایت‌های كتاب‌ و كتابخوانی.

- ‌‌طراحی، مكان‌یابی، راه‌اندازی‌و بهره‌برداری ‌از ایستگاههای مطالعه كتابخانه‌‌ای با همكاری سایر واحدهای ذی‌ربط.

- هدایت فعالیت‌ها برای برگزاری مسابقات فرهنگی و نظارت برحسن انجام امور فراخوان، بررسی آثار، داوری و انتخاب برگزیدگان در حوزه‌های فرهنگی، هنری نظیر نویسندگی، نقدنویسی، خلاصه‌نویسی و...

- استفاده از توانمندیهای بالقوه كتابخانه‌های عمومی در سطح كشور برای برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، مراسم و بزرگداشت‌های فرهنگی‌هنری، مسابقات، جلسات ادبی، رونمایی كتب، مقاله‌نویسی، نقد كتاب، شعرخوانی ‌و...

- تدوین و اعمال طرحهای حمایتی از كانون‌ها، مجامع و انجمن‌های فرهنگی‌هنری.

- طراحی بسته‌های تبلیغی - ترویجی متناسب با اقشار مختلف جامعه.

- ارایه طریق برای مشاوره، تعامل و تبادل نظرات با مخاطبین به منظور ارایه مسیر مطالعاتی مفید.

- برگزاری ‌همایش‌ها، گردهمایی ‌ها و حضور‌فعال ‌در مجامع‌ و نشست‌های ‌فرهنگی‌ به منظور ترویج ‌فرهنگ كتابخوانی.

- تهیه و تنظیم فرم‌ها و پرسشنامه‌ها و كسب نظر از مخاطبین به منظور آگاهی از بازخورد و ستاده عملكردها و تنفیذ اصلاحات و تغییرات در برنامه‌ها.

- تهیه برنامه های مورد نظر برای استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی برای جذب كتابخوانان و توسعه فرهنگ كتابخوانی.

- بررسی در خصوص روش ها و سیستم‌های نوین تبلیغات و ترویج فرهنگ كتابخوانی، شناخت اقشار مختلف جامعه و نیازهای علمی و فرهنگی آنها و انجام اقدامات اجرائی مناسب با هماهنگی معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات.

- ارایه موازین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اتخاذ رویه و خط مش‌های همانند در سطح كلیه كتابخانه‌ها

- ارزیابی عملكرد برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره کل.

شماره تماس‌ها:
مدیركل امور فرهنگی: هادی آشتیانی - شماره داخلی: 207
مسئول دفتر: امین شفیعیان - شماره داخلی: 264
رئیس اداره كانون‌های فرهنگی و مخاطبین: علی  مصباحی - شماره داخلی: 173
كارشناس اداره كانون‌های فرهنگی و مخاطبین: زری بیات - شماره داخلی: 244
كارشناس مسئول كانون‌های فرهنگی و مخاطبین: مریم اسماعیلی اسفیدانی - شماره داخلی: 232
كارشناس مسئول  تبلیغ و ترویج كتابخوانی: سحر رستمی - شماره داخلی: 270
كارشناس ترویج كتابخوانی: سعید مجیدی‌ارانی - شماره داخلی: 261
كارشناس تبلیغ و ترویج كتابخوانی: فریده ارونقی - شماره داخلی: 262
كارشناس تبلیغ و ترویج كتابخوانی: اصلان مشهدی - شماره داخلی: 257
 
امتیاز دهی