فهرست

ادارات كل

اداره كل تأمين منابع كتابخانه‌ها / مديركل: سيدباقر ميرعبداللهی

شرح وظایف و مسئولیت های اداره كل تأمین منابع كتابخانه‌ها:

-
هماهنگی و هدایت فعالیت‌های تدارك و تأمین منابع كتابخانه‌ها.

- برنامه‌ریزی‌و تعیین‌روش‌های‌انجام‌كار و خط‌ مشی‌های اجرای طرحها و برنامه‌ها در حوزه منابع كتابخانه‌های كشور.

- مطالعه ‌و بررسی ‌وضع موجود منابع‌كتابخانه‌ها به تفكیك ‌موضوعات، عناوین، رده‌بندی‌ها و سایر شاخص‌های مربوط.

- نیازسنجی ‌و شناسایی ‌احتیاجات‌ كتابخانه‌های ‌كشور به ‌منابع‌ مورد نیاز حسب‌ جوامع ‌مخاطب، اعضاء، ‌مراجعین ‌و متقاضیان.

- گردآوری اطلاعات لازم در خصوص بازار كتاب و مطبوعات، مراكز چاپ و انتشارات، مؤلفان، مترجمان و ناشران.

- هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بررسی و احصاء منابع مورد نیاز نهاد از طریق مطالعات كارشناسی ، ذائقه ‌سنجی با همکاری سایر واحدها.

- اعلام نیازها به مؤلفان، مترجمان و ناشران به منظور تأمین منابع مورد نیاز.

- ارتباط ‌و تعامل ‌لازم‌ با مؤسسات، مراكز، بنگاههای ‌تولید منابع ‌كتابخانه‌ای‌ وحضور فعال‌ در نمایشگاهها‌، همایش‌ها و جلسات مربوط.

- برنامه‌ریزی ‌و اجرای ‌طرحهای ‌مصوب به منظور ارتقاء سرانه عضو و امانت در كتابخانه‌ها از طریق تأمین منابع مورد نیاز.

- تنظیم قراردادهای تهیه، سفارش و تأمین منابع با همكاری سایر واحدهای نهاد در چارچوب برنامه و بودجه سالانه.

- هدایت‌ و نظارت ‌بر امور دریافت ‌كتب، مجلات، نشریات ‌و سایر مطبوعات و منابع كتابخانه‌ای و چگونگی تحویل آنها.

- حفظ و نگهداری منابع براساس اصول انبارداری.

- بررسی درخواست‌های كتابخانه‌ها و اقدام برای توزیع منابع حسب امكانات و نیازها و ارایه طریق در خصوص فعال‌سازی سهمیه كتابخانه‌های جدید یا توقف و ابطال سهمیه كتابخانه‌های غیر فعال.

- نظارت و هدایت امور تهیه و تنظیم اسناد انبار، فاكتورها، حواله‌ها و ثبت و ضبط عملیات در دفاتر و یا سیستم‌های رایانه‌ای مربوط با همكاری دفتر فناوری اطلاعات و امور مالی و ذیحسابی نهاد.

- غنی‌سازی مستمر منابع‌ كتابخانه‌ای‌ حسب نوآوری‌ها، فناوریها و‌ دانش‌های‌ نوین‌ و با توجه به نیازهای جامعه ‌مخاطب.

- نظارت و ارایه طریق بر وجین و وضعیت موجود كتابخانه‌ها بصورت ادواری.

- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها، موازین و مقررات برای اتخاذ رویه و روش‌های همسان در سطح كلیه كتابخانه‌های كشور در حوزه تأمین، تجهیز و نگهداری منابع كتابخانه‌ای.

- ارزیابی عملكرد برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره کل بصورت ادواری.

شماره‌های تماس:
مدیركل تأمین منابع كتابخانه ها: سیدباقر میرعبداللهی - شماره داخلی: 201  
معاون مدیركل: حشمت‌الله فرامرزی - شماره داخلی: 141  
مسئول دفتر مدیركل: زهرا محبی - شماره داخلی: 170 / شماره مستقیم:  88978415
رئیس اداره بررسی، ارزیابی و تأمین منابع: جواد اسدی - شماره داخلی: 140    
كارشناس ارزیابی منابع: سید محمدجواد حسینی - شماره داخلی: 184         
كارشناس مسئول تحلیل محتوا: مریم پورعزیز - شماره داخلی: 165 
كارشناس ارزیابی منابع: الهه امیرایناللو - شماره داخلی: 318          
كارشناس بررسی منابع: زهرا معظمی - شماره داخلی: 186
كارشناس بررسی منابع: اكبر میرزایی - شماره داخلی: 185
كارشناس مسئول بررسی منابع: محمد نوریان - شماره داخلی: 111 
كارشناس مسئول ارزیابی منابع: مرتضی عارف - شماره داخلی: 166  
كارشناس مسئول تحلیل محتوا: محمد مبینی - شماره داخلی: 184 
كارشناس تحلیل محتوا: سیده زینب صفوی - شماره داخلی: 167    
كارشناس تامین منابع: مجید شفیعی - شماره داخلی: 140
كارشناس بررسی منابع: فائزه یقموری - شماره داخلی: 304           
كارشناس تامین منابع: سمیرا عبدالمالكی - شماره داخلی: 323      
كارشناس مسئول تامین منابع: علی‌رضا آرانی نژاد - شماره داخلی: 321        
كارشناس مسئول تامین منابع: محمد درویش‌زاده - شماره داخلی: 325        


 
 
امتیاز دهی